Rutherfordio o kurchatovio

Rutherfordio o kurchatovio