Global : 1

3.6.2 怎么使用医疗服务呢?

在西班牙,欲使用其全方位的医疗服务的最基本条件是持有医疗卡。在您没有进行住家登记的情况下,您只能在发生重病和事故时,才可在任何一家的急诊服务中心内就诊。

Logo Empleo Logo FAMI Fondo de Asilo

Logo Empleo Logo FAMI Fondo de Asilo