Global : 1

2.4.2 申请残疾人证明的条件有哪些?

  • 具有身体、精神或感官上缺陷的,或者患有残疾性或严重慢性疾病的
  • 在西班牙有合法身份的。

Logo Empleo Logo FAMI Fondo de Asilo

Logo Empleo Logo FAMI Fondo de Asilo