Global : 1

5.3.3.14 联络课室(亦称为“融合课室”)

即把新来的外国学生从所属参照班里抽调出来,编在联络课室里;通常情况下采用全天授课方式,虽然也有一些采用半天授课制。

Logo Empleo Logo FAMI Fondo de Asilo

Logo Empleo Logo FAMI Fondo de Asilo